Zakładanie i prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego (c-KOB) we Wrocławiu

Budowa domu, podobnie jak realizacja dowolnej inwestycji, wymaga od inwestora spełnienia szeregu formalności. Jedną z nich jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksowe usługi związane z kontrolą budynków – w ich skład wchodzi także założenie i wypełnianie wymaganych dokumentów, takich jak cyfrowa książka obiektu budowlanego, w skrócie c-KOB. Wrocław jest miastem, które stanowi główny obszar naszej działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie a nasi specjaliści to fachowcy legitymujący się wysokimi kwalifikacjami. Współpraca z nami daje gwarancję, że cyfrowa książka obiektu budowlanego będzie prowadzona w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Czym jest cyfrowa książka obiektu budowlanego?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane dla nowo oddanych budynków i obiektów budowlanych od 1 stycznia 2024 r. książka obiektu może być prowadzona wyłącznie w formie cyfrowej, za pomocą rządowego systemu c-KOB. W starszych, już istniejących budynkach, książka obiektu w tradycyjnej wersji papierowej, będzie funkcjonowała wyłącznie do końca 2026 r. Później wszystkie budynki i obiekty budowlane w całej Polsce będą musiały posiadać cyfrowe książki obiektu (c-KOB). Dlatego ważne jest, aby nie czekać do ostatniej chwili, gdyż zakładanie c-KOB będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń i może się okazać, że nie wszyscy zdążą na czas. Za brak cyfrowej książki obiektu od stycznia 2027 r. mogą być nakładane mandaty (aktualna stawka to 500 zł za obiekt).Może oczywiście prowadzić ją właściciel budynku bądź zarządca, jednak aby mieć pewność, że dokument ten spełni wszystkie określone prawem zapisy, warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy. Zaleca się, aby cyfrowa książka obiektu we Wrocławiu była prowadzona przez osobę z niezbędnymi uprawnieniami. Nasi specjaliści posiadają niezbędne kwalifikacje oraz są doskonale zaznajomieni ze wszystkim najnowszymi zmianami w prawie, które mają wpływ na sposób zakładania oraz wypełniania tego rodzaju dokumentacji.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – podstawa prawna i najważniejsze zmiany.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane, w rozdziale 5d określa nowe zasady tworzenia oraz wypełniania dokumentu. Uzupełnieniem do ustawy jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022. Zgodnie z nimi książka obiektu jest obowiązkowa dla każdego:

 • budynku,
 • obiektu niebędącego budynkiem, którego projekt objęty jest obowiązkiem sprawdzenia.

Zlecając nam założenie i wypełnianie cyfrowej książki obiektu budowlanego we Wrocławiu, zyskują Państwo pewność, że będziemy prowadzić ją zgodnie z najnowszymi wymogami. Przejmując na siebie to zadanie, Biuro-Inwest odciąża w znacznym stopniu właściciela nieruchomości. Prawidłowo uzupełniana księga jest także niezbędna w sytuacji, gdy upoważniony organ państwowy działający we Wrocławiu, zarządzi wykonanie kontroli budynku. Ponadto fachowo prowadzona książka znacznie ułatwia bieżące zarządzanie inwestycją.

Które inwestycje są zwolnione z obowiązku prowadzenia książki obiektu?

Znowelizowane przepisy zakładają szereg wyłączeń z obowiązku prowadzenia dokumentacji. I tak książka obiektu budowlanego nie jest obowiązkowa dla:

 • domów mieszkalnych jednorodzinnych,
 • garaży i budynków gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów budowanych na zgłoszenie, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) – z wyłączeniem sieci gazowych.

Co powinna zawierać zgodna z prawem cyfrowa książka obiektu budowlanego?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, wpis w książce budynku powinien pojawić się w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności, której on dotyczy. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zasad regulacyjnych, zakładanie oraz wypełnianie cyfrowej księgi obiektu budowlanego, a także przewidywane sankcje karne za nierzetelne prowadzenie dokumentacji, zadanie to najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie.

W obliczu nowelizacji przepisów rodzi się pytanie o to, jak prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego, by nie narazić się na ewentualną karę w trakcie kontroli. Niezbędne dane z punktu widzenia wypełniania księgi to:

 • podstawowe informacje o rodzaju oraz funkcji obiektu,
 • plan sytuacyjny nieruchomości zgodny z art. 60k ust 2 Prawa budowlanego,
 • dane właściciela, zarządcy budynku bądź osób działających w ich imieniu,
 • dane osoby fizycznej upoważnionej do tego, by cyfrową księgę prowadzić,
 • informacje o przeprowadzonych kontrolach,
 • zapisy dotyczące ekspertyz i opinii technicznych,
 • wpisy na temat przeglądów, napraw lub konserwacji urządzeń przeciwpożarowych,
 • opisy robót budowlanych prowadzonych po oddaniu budynku do użytkowania,
 • dane o katastrofach budowlanych,
 • decyzje, postanowienia oraz inne dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej.

Księga obiektu budowlanego – co grozi za jej brak?

W przypadku nieruchomości, dla których cyfrowa książka obiektu jest obowiązkowa, właściciel, zarządca lub osoba fizyczna przez nich upoważniona muszą założyć ją w terminie nie późniejszym niż 30 dni od:

 • otrzymania pozwolenia na użytkowanie,
 • dnia upłynięcia terminu na wyrażenie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu, jeśli na jej skutek obowiązkowe stało się posiadanie cyfrowej książki budynku.

Warto zaznaczyć, że za brak księgi lub odpowiedniego wpisu w razie kontroli grozi kara grzywny w wysokości 500 zł.

Dokumentacja remontów oraz przebudów w obrębie budynku

Informacje znajdujące się w cyfrowej książce obiektu budowlanego powinniśmy na bieżąco aktualizować aż do momentu likwidacji budynku, czyli jego rozbiórki. O zamknięciu księgi może zadecydować także administrator nieruchomości, podejmując decyzję o zamknięciu obiektu i wyłączeniu go z użytkowania. Jeżeli po czasie decyzja ta zostanie anulowana, należy zacząć prowadzić nową książkę, dbając o jej regularne wypełnianie.

Ze względu na zawiłości prawne, a także mnogość dokumentów, które musi uwzględnić cyfrowa książka obiektu budowlanego, Wrocław to jedno z miast, gdzie najlepiej skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy inwestycyjno-budowlanej. Zlecając to zadanie specjalistom z Biuro-Inwest, mogą być Państwo spokojni o dopełnienie przez nas wszelkich formalności.