Zakładanie i prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego (c-KOB) we Wrocławiu

Budowa domu, podobnie jak realizacja dowolnej inwestycji, wymaga od inwestora spełnienia szeregu formalności. Jedną z nich jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksowe usługi związane z kontrolą budynków – w ich skład wchodzi także założenie i wypełnianie wymaganych dokumentów, takich jak cyfrowa książka obiektu budowlanego, w skrócie c-KOB. Wrocław jest miastem, które stanowi główny obszar naszej działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie a nasi specjaliści to fachowcy legitymujący się wysokimi kwalifikacjami. Współpraca z nami daje gwarancję, że cyfrowa książka obiektu budowlanego będzie prowadzona w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Czym jest cyfrowa książka obiektu budowlanego?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane od 1 lipca 2024 r. książka obiektu prowadzona będzie wyłącznie w formie cyfrowej, za pomocą rządowego systemu c-KOB. Może oczywiście prowadzić ją właściciel budynku bądź zarządca, jednak aby mieć pewność, że dokument ten spełni wszystkie określone prawem zapisy, warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy. Zaleca się, aby cyfrowa książka obiektu we Wrocławiu była prowadzona przez osobę z niezbędnymi uprawnieniami. Nasi specjaliści posiadają niezbędne kwalifikacje oraz są doskonale zaznajomieni ze wszystkim najnowszymi zmianami w prawie, które mają wpływ na sposób zakładania oraz wypełniania tego rodzaju dokumentacji.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – podstawa prawna i najważniejsze zmiany.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane, w rozdziale 5d określa nowe zasady tworzenia oraz wypełniania dokumentu. Uzupełnieniem do ustawy jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022. Zgodnie z nimi książka obiektu jest obowiązkowa dla każdego:

 • budynku,
 • obiektu niebędącego budynkiem, którego projekt objęty jest obowiązkiem sprawdzenia.

Zlecając nam założenie i wypełnianie cyfrowej książki obiektu budowlanego we Wrocławiu, zyskują Państwo pewność, że będziemy prowadzić ją zgodnie z najnowszymi wymogami. Przejmując na siebie to zadanie, Biuro-Inwest odciąża w znacznym stopniu właściciela nieruchomości. Prawidłowo uzupełniana księga jest także niezbędna w sytuacji, gdy upoważniony organ państwowy działający we Wrocławiu, zarządzi wykonanie kontroli budynku. Ponadto fachowo prowadzona książka znacznie ułatwia bieżące zarządzanie inwestycją.

Które inwestycje są zwolnione z obowiązku prowadzenia książki obiektu?

Znowelizowane przepisy zakładają szereg wyłączeń z obowiązku prowadzenia dokumentacji. I tak książka obiektu budowlanego nie jest obowiązkowa dla:

 • domów mieszkalnych jednorodzinnych,
 • garaży i budynków gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów budowanych na zgłoszenie, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) – z wyłączeniem sieci gazowych.

Co powinna zawierać zgodna z prawem cyfrowa książka obiektu budowlanego?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, wpis w książce budynku powinien pojawić się w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności, której on dotyczy. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zasad regulacyjnych, zakładanie oraz wypełnianie cyfrowej księgi obiektu budowlanego, a także przewidywane sankcje karne za nierzetelne prowadzenie dokumentacji, zadanie to najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie.

W obliczu nowelizacji przepisów rodzi się pytanie o to, jak prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego, by nie narazić się na ewentualną karę w trakcie kontroli. Niezbędne dane z punktu widzenia wypełniania księgi to:

 • podstawowe informacje o rodzaju oraz funkcji obiektu,
 • plan sytuacyjny nieruchomości zgodny z art. 60k ust 2 Prawa budowlanego,
 • dane właściciela, zarządcy budynku bądź osób działających w ich imieniu,
 • dane osoby fizycznej upoważnionej do tego, by cyfrową księgę prowadzić,
 • informacje o przeprowadzonych kontrolach,
 • zapisy dotyczące ekspertyz i opinii technicznych,
 • wpisy na temat przeglądów, napraw lub konserwacji urządzeń przeciwpożarowych,
 • opisy robót budowlanych prowadzonych po oddaniu budynku do użytkowania,
 • dane o katastrofach budowlanych,
 • decyzje, postanowienia oraz inne dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej.

Księga obiektu budowlanego – co grozi za jej brak?

W przypadku nieruchomości, dla których cyfrowa książka obiektu jest obowiązkowa, właściciel, zarządca lub osoba fizyczna przez nich upoważniona muszą założyć ją w terminie nie późniejszym niż 30 dni od:

 • otrzymania pozwolenia na użytkowanie,
 • dnia upłynięcia terminu na wyrażenie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu, jeśli na jej skutek obowiązkowe stało się posiadanie cyfrowej książki budynku.

Warto zaznaczyć, że za brak księgi lub odpowiedniego wpisu w razie kontroli grozi kara grzywny w wysokości 500 zł.

Dokumentacja remontów oraz przebudów w obrębie budynku

Informacje znajdujące się w cyfrowej książce obiektu budowlanego powinniśmy na bieżąco aktualizować aż do momentu likwidacji budynku, czyli jego rozbiórki. O zamknięciu księgi może zadecydować także administrator nieruchomości, podejmując decyzję o zamknięciu obiektu i wyłączeniu go z użytkowania. Jeżeli po czasie decyzja ta zostanie anulowana, należy zacząć prowadzić nową książkę, dbając o jej regularne wypełnianie.

Ze względu na zawiłości prawne, a także mnogość dokumentów, które musi uwzględnić cyfrowa książka obiektu budowlanego, Wrocław to jedno z miast, gdzie najlepiej skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy inwestycyjno-budowlanej. Zlecając to zadanie specjalistom z Biuro-Inwest, mogą być Państwo spokojni o dopełnienie przez nas wszelkich formalności.