Kompleksowe pomiary elektryczne Wrocław

Firma Biuro Usług Inwestycyjno-Budowlanych posiada w swojej ofercie m.in. wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach różnego rodzaju. Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, jednak świadczymy usługi dla Klientów również z dalszych obszarów Polski. Realizujemy badania instalacji elektrycznej w budynkach i obiektach budowlanych nie będących budynkami. Przeprowadzamy kontrole m.in. budynków użyteczności publicznej i administracji, obiektów przemysłowych, wojskowych, hoteli, szkół, przedszkoli, uczelni wyższych oraz innych obiektów.
Badania i pomiary wykonują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Rocznie wykonujemy okresowe kontrole znacznej ilości budynków we Wrocławiu i w innych miejscowościach. Osoby w naszym zespole posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające profesjonalne wykonywanie pomiarów elektrycznych oraz badań, zgodnie z zakresem wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Wszystkie badania wykonujemy wyłącznie w pełni sprawnymi, atestowanymi urządzeniami, które posiadają aktualne świadectwa i certyfikaty. Kontrole przeprowadzamy w sposób dogodny dla Klienta, dostosowując się do wyznaczonych dni i godzin pracy. Tworzymy harmonogramy realizacji, mając przy tym na uwadze aby nie dopuścić do przekroczenia terminu ustawowego. Dzięki temu możemy umówić się z odpowiednim wyprzedzeniem z Klientem na przegląd elektryczny budynku. Dużą wagę przywiązujemy do terminowości oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Ponadto dysponujemy wysokim ubezpieczeniem OC (od odpowiedzialności cywilnej), które gwarantuje naszym Klientom pełne bezpieczeństwo.

Skontaktuj się

Przegląd instalacji elektrycznej

W skład wykonywanego przez nas przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej wchodzą oględziny i pomiary. Najpierw dokonujemy oględzin, czyli sprawdzenia, czy urządzenia są właściwie zainstalowane, przewody nie stanowią zagrożenia a gniazdka i kontakty są dobrze przymocowane itp. Następnie przeprowadzane są pomiary skuteczności ochrony przewodów przed zwarciem i spięciem, pomiary rezystencji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej a także badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Dlaczego kontrola instalacji elektrycznej jest tak ważna?

Obowiązek poddania instalacji elektrycznej odpowiednim pomiarom, próbom i oględzinom jest uregulowany w ustawie Prawo budowlane (art. 62, ust. 1, pkt. 2). Przepisy te stanowią, że właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej raz na 5 lat kontroli weryfikującej stan techniczny i przydatność obiektu do użytkowania, m.in. w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Regularnie przeprowadzane okresowe pomiary i przeglądy zapewniają niezawodność instalacji w budynkach. Są również niezbędne w sytuacji konieczności uzyskania odszkodowania z firmy ubezpieczającej nieruchomość, w przypadku pożaru, lub innych losowych wypadków. Często zdarza się, że podczas ubezpieczania obiektu (zarówno prywatnego, jak i firmowego), ubezpieczyciel nie informuje Klienta o obowiązku posiadania aktualnych badań instalacji i innych elementów budynku. Protokoły z kontroli są jednak konieczne do uzyskania wspomnianego odszkodowania. Jeśli ich nie będzie, poszkodowany nie ma szans na zadośćuczynienie za szkody – warto więc pamiętać o systematycznych przeglądach elektrycznych budynku również z tego powodu.

Kiedy jeszcze należy dokonać przeglądu instalacji elektrycznej?

Przepisy prawa budowlanego przewidują obowiązkowy przegląd instalacji co pięć lat. Jednak w określonych sytuacjach przegląd instalacji elektrycznej powinien być wykonany jeszcze przed upływem tego okresu. Taką sytuacją mogą być niepokojące sygnały w obrębie przyłączy lub odbiorników. Wyjątkowe nagrzewanie się instalacji, iskrzenie czy pojawienie się dymu to czynniki ostrzegające, że z instalacją może być problem.

Do szczególnych przypadków należy także wymiana instalacji lub rozwój sieci. Najczęściej takie prace wykonywane są podczas gruntownego remontu obiektu albo jego rozbudowy. Warto przeprowadzić dodatkowy przegląd także podczas odświeżania elewacji i zmiany sposobu montażu przyłączy.

Po ukończeniu wszystkich prac związanych z instalacją elektryczną warto przeprowadzić pomiary elektryczne. Wrocław jest jednym z miast, które obsługują ekipy z naszej firmy. Dotrzemy pod wskazany adres w dogodnym dla inwestora terminie i zadbamy o możliwość bezpiecznego użytkowania sieci.